Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


adalet

Adalet

 • Doğru hareket etme, doğru konuşma, günahtan ve yalandan kaçınma. İstikamet. İfrat ile tefrit arasındaki orta yoldur ki hikmet, iffet ve şecaatten meydana gelir.1)
 • Adalet; farzları yerine getirip haramlardan sakınmak ve insanî değerlere ters işler yapmamak demektir.”2)
 • Adalet, ‘adl’ kökünden gelir. Adl ise terazinin iki kefesinin birbirine denk olması veya atın üzerine konan yükün iki tarafının birbirine eşit olması demektir. Adaletin sözünün edildiği her zaman zannediyorum insanın gözünün önünde hemen bir terazi tecessüm eder. Onun için adliyede de terazi bir simge olarak kullanılagelmiştir.”3)
 • İman esasları, muhakkıkîn yaklaşımı ile dört asla irca edilebilir ki bunlar; Allah’a, ahirete, peygamberlere iman; bir de ubûdiyet veya adalettir.”4)
 • “… her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Her varlık yaratılış gayesine ve kabiliyetlerine göre istihdam edilmelidir ki, gerçek adalet teessüs etsin.”5)
 • Adalet, her yerde geçerli olan bir sermayedir.”6)
 • Adalet, Allah’a yakın olma yollarındandır ama, nedense insanların çoğu ondan uzak kalmayı tercih etmektedir.”7)
 • “Kuvvetin hâkimiyeti gelip geçicidir; bâki olan, hak ve adaletin hâkimiyetidir.”9)
 • * “… adalet evrensel barışın en sağlam köprüsü, zulüm insanî ufku kirleten bayağılığın en denîsi(dir).”10)
 • “Yeryüzünde insanların huzur içinde yaşamaları ve bir evrensel barış tesis etmeleri, onların kendi aralarında merhamet ve adalet duygularını yaygınlaştırmalarına bağlıdır. Bu ölçüde evrensel bir barış ve huzuru da ancak sinelerinde adalet düşüncesinin yer aldığı, gönüllerinde merhamet duygusunun dal-budak saldığı ve haksız yere kazanılmış bir arpa tanesinin bile ötede hesabının verileceğine inanan insanlar gerçekleştirebilirler.”11)
 • “Hakikî adaleti, gerçek hürriyeti, dengeli müsâvâtı (eşitlik), hayrı, namusu, fazileti, hatta hayvanlara varıncaya kadar her varlığa şefkati emredip; zulmü, şirki, haksızlığı, cehaleti, rüşveti, faizi, yalanı, yalan şahadeti açıkça meneden biricik kitap, Kur’ân’dır.”12)
 • “Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mîzanla rubûbiyetin saltanatını gösteren Zât-ı Zülcelâl, rubûbiyetin cenâh-ı himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete, iman ve ubûdiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin! Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyân ile isyan eden edepsizleri te’dib etmesin?”13)
 • “… adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir… İkinci kısım menfîdir ki; haksızları terbiye etmektir.”14)
 • Adalet-i izafiye ise küllün selâmeti için, cüzü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenü’ş-şer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahza kabil-i tatbik ise adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür.”15)
 • Adalet-i mahza-yı Kur’âniye; bir mâsumun hayatını ve kanını, hatta umum beşer için de olsa heder etmez. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de birdir. Hodgâmlık ile öyle insan olur ki; ihtirasına mâni her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve nev-i beşeri mahvetmek ister.”16)

Ayrıca Bakınız

İlave Okuma

Diğer Diller

Dipnotlar

1)
Ali ibn Muhammed es-Seyyid eş-Şerif Cürcani, Tarifat: Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü, tercüme ve şerh: Arif Erkan, İstanbul: Bahar Yayınları, 1997, s. 151.
2)
M. Fethullah Gülen, Ruhumuzun Heykelini Dikerken-1, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 61.
3)
M. Fethullah Gülen, Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma-9), İstanbul: Nil Yayınları, 2013, s. 117.
4)
M. Fethullah Gülen, Prizma-2, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 174.
5)
M. Fethullah Gülen, Prizma-1, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 142.
6)
M. Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 174.
7) , 8)
A.g.e. s. 174.
9)
A.g.e. s. 185
10)
M. Fethullah Gülen, Kendi Dünyamıza Doğru (Ruhumuzun Heykelini Dikerken-2), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 231.
11)
M. Fethullah Gülen, Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 137.
12)
M. Fethullah Gülen, Kur’ân’ın Altın İkliminde, İstanbul: Nil Yayınları, 2010, s. 26.
13)
Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 70.
14)
A.g.e. s. 90.
15)
Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 55.
16)
A.g.e. s. 533.
adalet.txt · Son değiştirilme: 2024/05/04 17:43 Değiştiren: Editör