Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


ana_sayfa

Hizmetpedia

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin fikir ve his dünyaları, gaye-i hayalleri ve eserleri; Hizmet gönüllüleri ve taraftarları için vazgeçilmez zihnî ve manevî beslenme ve ilham kaynaklarıdır. Bu kaynakların yeni imkânlar yardımıyla paylaşılabilir ve güncellenebilir bir şekilde tasnif edilmesi, Hizmet Hareketinin müktesebatının ve uygulamalarının derlenerek gelecek nesillere aktarılması; kültür ve maneviyat mirasının canlı tutulması ve yeni ilmî ve irfanî üretimlerin yapılması adına mühim bir vazifedir.

Yeni nesillerin bu kaynaklardan daha çok istifade edebilmesi için, eserlerde bahsi geçen kavramların tarifine, tasnifine, metinler arası atıflarla ilişkilendirilmesine ve farklı formatlar kullanılarak takdim edilmesine ihtiyaç vardır. Telmihler yeni ilhamlara vesile olacaktır.

Kavramlar, mânâları kavramamıza hizmet eder. Zihindeki kavramlar, zihnin dışındaki gerçeklere işaret eder. Tefekkür, haricî hakikatlere ve küllî kaidelere tekabül ederse tahkik gerçekleşir. Tahkik edilen mefhumlar özümsenir, mânâların nurları kalbe yerleşir. Kavramlar, bir medeniyetinin inşasında kilit taşı görevi görür. Eserler ve kurumlar, kavramlar ve mânâlarla canlı kalır. Zihinlerde, kalblerde ve ruhlarda diri kalan mefhumlar; kültürde, sanatta ve ilimlerde yeniden doğuşlara vesile olur.

Hizmetpedia; Risale-i Nur Külliyatı’nda ve Pırlanta Serisi’nde bahsi geçen mefhumları, insanlığın müşterek irfan ve hikmet literatüründen istifade ederek izah ve muhafaza etme ve bu mefhum ve mânâları dünya dillerine aktarma girişimidir.

Hizmetpedia’da kavramlar tarif edilecek, Üstad Bediüzzaman’ın ve Hocaefendi’nin eserlerinden iktibaslarla mefhumların semantik alanları çizilecek, farklı kültürlere mensup uzmanların, samimî bir epistemik tecessüsle tespit ettikleri hikmetli hükümlerin ve küllî kaidelerin yer aldığı kaynaklara atıfta bulunulacak ve kavramlar arasında bağlantılar kurulacaktır.

Metodoloji

Kavramlar listesi, Hizmet Hareketinin temel kaynaklarında kullanılan kavramlardan oluşmaktadır. Kavramlar, genellikle sözlük ve ansiklopedilere atıfta bulunarak tarif edilmekte ve Hizmet Hareketi tarafından bir kavrama yüklenen hususi bir mânâ varsa bu kısaca belirtilmektedir. Daha sonra bu kavramın kullanıldığı kaynaklardan iktibaslar yapılarak semantik bir çerçeve çizilmektedir. Ayrıca her maddede, bahsi geçen diğer kavramlara bağlantılar yapılmaktadır.

Kavramlar bir editörler heyeti tarafından Türkçe hazırlanmakta, diğer dillere tercüme edilmekte ve gerekli tashihler yapılarak siteye eklenmektedir. Değerlendirmeler ve yorumlar ışığında kavramlar, editörler tarafından düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli görülen güncellemeler yapılmaktadır. Farklı dillerdeki kültürel incelikler göz önünde bulundurularak adaptasyonlar yapılmakta ve ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için muteber kaynaklara referanslar verilmektedir.

Logo

“Kırmızı kuş,” ruhu ve kalbi intibaha getiren ilhamları ve tecellîleri temsil etmektedir.

Kırmızı, manevî uyanışı sembolize eder. Kırmızı rengin irfanla irtibatı vardır.1) Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı’ndaki eserlerinin kapaklarının kırmızı renkte olmasını tercih etmiştir.2)

“… İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayy’ın bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte, Eskişehir Hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kudsî kuşu avlayamadık.”3)

Kalbini Hak tecellîleri karşısında pırıl pırıl bir ayna hâline getiren hakikate uyanmış ruhlar, gecenin gelişiyle seccadelerinde pusuya yatar ve tecellî avına çıkarlar.”4)

“… hakikate uyanmış ya da uyanma yolunda olan ruhlar, Cenâb-ı Hak’tan gelen tecellîleri, esrâr, vâridât ve füyûzâtı, mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanîyi avlayabilmek için sürekli tetikte olur, teyakkuz hâlinde bulunurlar. Hak ve hakikatten bîhaber, gaflete mağlup olmuş kimseler ise ne esip duran tecellî rüzgârlarını hisseder ne de gönül kâselerine bir vârid ya da bir feyiz koymanın heyecanını yaşarlar.”5)

Diğer Diller

Dipnotlar

1)
Annemarie Schimmel, İslam’ın Mistik Boyutları, ter. Ergun Kocabıyık, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2001, s. 272; Necmeddin Kübrâ, Risâle fi’l-Halve, 18a.
2)
Necmeddin Şahiner, Şahitlerin Dilinden-1, İstanbul: Timaş, 2017, s. 53.
3)
Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 408.
4)
M. Fethullah Gülen, Zamanın Altın Dilimi (Çağ ve Nesil-4), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 80.
5)
M. Fethullah Gülen, Cemre Beklentisi (Kırık Testi-10), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 132–133.
ana_sayfa.txt · Son değiştirilme: 2024/07/18 12:40 Değiştiren: Editör