Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


sefer

Sefer

 • “Yolculuk yapma, bir yerden bir yere intikal etme mânâlarına geliyor sefer. Sofiye onu, kayıtlı yaşamaktan kurtulup kayıtsızlığa erme, bedenî ve cismanî alâkalardan sıyrılarak, kalb ufkunda Allah'a teveccüh etme şeklinde yorumlar. Bu tarif çerçevesindeki seferi, seyr u sülûk-i rûhânîdeki ‘seyr ilallah’, ‘seyr fillâh’, ‘seyr anillâh’ ıstılahları ile kastedilen rûhânî yolculukla irtibatlandırmak da mümkündür.
 • Böyle bir teveccühün mebdei, tamamen irâdî ve iman, İslâm, ihsan köprülerinden geçerek ihlâs, riyâzet, zühd ve takvâ ekseninde bir seyahat; müntehâsı da, aşk, şevk, ilâhî cezbe ve incizab ehline ‘وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - Biz, ona şah damarından daha yakınız.’ sözleriyle kendini bize anlatan Zât'ın, yoldakilere ait uzaklığı ortadan kaldırarak, ihsan tecellîsi dalga boyunda onlara husûsî bir iltifatıdır ve onlar, vicdanlarında bunu hep duyarlar. Yolun belli bir noktasından sonra, ruhlarında bu esintiyi duyanlar, mazhariyet ve zevklerini, ‘Ne mekân var anda, ne arz u semâ.’ (Süleyman Çelebi) şeklinde mırıldanır ve sürekli o zaman-mekân üstü seyahatlerine devam ederler. Böyle bir yolculuk, sâlikin hazırlanma keyfiyetine, rûhî ve kalbî istidât ve kabiliyetine ve tabiî her şeyden evvel, Hazreti ‘Akrabü min külli karîb’in ona husûsî atâsına göre farklı şekillerde gerçekleşir ve derece derece zuhur eder:
 • İlk sefer; âfâkî ve enfüsî tefekkürle, kesrette vahdeti görmek, ‘nûr-u tevhid’ içinde Hakk'ın husûsî teveccühü mânâsına ‘sırr-ı ehadiyyet’i kalben sezip, zevken duymak ve serâdan süreyyâya her şeyin üzerinde O'nun mührünü müşâhede ile, sürekli marifet yudumlayarak ilerlemek şeklinde tecellî eder ki bu bize, ‘seyr ilallah’ çerçevesinde bir seyahati hatırlatmaktadır. Bu mertebedeki sâlik, her nesneden -tabiî, o nesnenin nefsine bakan yanları itibarıyla- alâkasını kesip, sürekli ‘ağyâr’dan ‘Yâr’e yönelme gayreti içinde bulunur.. ve gönlünün derinliklerinde bu pâyenin esintilerini duydukça ya da kalbinin zirvelerinde tâlihinin ufkunu temâşâ ettikçe daha bir yükselme iştiyakıyla şahlanır ve müşâhede-zevk ‘salih daire’si içinde sürekli köpürür durur. Onun bu mânâdaki halini, ‘Allah’a karşı gelmekten sakınan takvâ erlerine, şeytandan bir fit veya sinyal erişince hemen düşünüp toparlanırlar ve gözleri açılıverir de, basîretlerine sahip olurlar.’ âyeti ile irtibatlandırmak mümkündür; sâlik, bu ufk-u âlâda her şeyi daha bir farklı görür, daha bir farklı duyar, daha bir farklı değerlendirir ve hep bir farklılık sergiler.
 • İkinci sefer; kalb ve kafadaki müteferrik bilgi ve sezgilerden sıyrılarak marifet ufkunda vahdete yürümek ve tevhid zevkini letâifiyle de ifade etmekle gerçekleşir ki, bunu da ‘seyr fillah’ın mukabili sayabiliriz. Sâlikin esmâda Müsemmâ-yı Akdes'i duyması; duyup kendini sıfatların vesâyetinde hissetmesi ve acz u fakr yörüngesinde ‘el-fakru fahrî’ deyip, bir ‘vâhid-i kıyâsî’ mülâhazasıyla kendi ufkunda O'na yürümesi, O'nu duyup, O'nu bilip, O’nu söyleyip, zevken O'nun maiyyetine bağlanmasından ibarettir. Biz, bu mertebeye ‘seyr fillah’ dedik ama, bazıları ona, ‘seyr bi’l-Hak’ demeyi daha uygun bulmuşlardır. İşte böyle bir şâhikaya ulaşan gönül eri, esmâ ufkunda sıfat adesesi ile sürekli bu ufkun verâsını ve verâların verâsını izlemeye, gözlemeye alır ve ‘lâtife-i Rabbâniye’ ağını gererek, gece-gündüz hep esrar avlar. Tıpkı günebakan çiçekleri gibi, gönül gözleri belli bir ufukta, vicdanen bir alış-veriş içinde ve bulunduğu ufkun mehâbetiyle oturur kalkar ve tir tir titrer. Bu mertebedeki bir sâlikin umûmî ahvâlinden her zaman: ‘Onlar, Rablerine döneceklerinden emin ve kalbleri tir tir titreyerek verdiklerini verirler. İşte bunlardır hayra koşan ve yarışı kazananlar!’ hakikatı nümâyândır.. ve o, gözlerini varlığa çevirince hep esmâyı görür; varlık ötesini mülâhazaya alınca da hayrete varır.
 • ‘Esmâyı müsemmâdan gayrı göremez ârif / Esrâra olur vâkıf derviş-i pîr-i geylan.’ (M. Lütfü)
 • Üçüncü sefer; zâhir-bâtın farklılığını aşarak, cüz'iyyet planında ‘mertebe-i ehadiyyet’i ve külliyet dairesinde ‘mertebe-i vâhidiyyet’i iman, iz'an ve zevken duymak mazhariyetidir. Böyle şâhikalar üstü bir şâhikanın da ‘cem’ ufkuna tekabül ettiği açıktır. İttihad ve hulûl değil, zevken ve hâlen sûretteki zıdlıkları aşarak, her şeyin apaçık tevhide bağlanması mânâsında bir cem. Evet, Mevlânâ'nın da ifade ettiği gibi, tevhid ve cem ittihad ve hulûl değil, sâlikin kendi ufkunda yok olmasıdır. Bu makam, aynı zamanda asliyet itibarıyla Hazreti Rûh-u Seyyidi’l-Enâm'a ait çok yüksek bir pâyedir.. ve zılliyet planında, bu mertebenin kahramanları için de, gönülde isneyniyetin silinip gitmesi ve ‘vücub imkân arası bir makam’ diyebileceğimiz ‘Kâbe kavseyni ev ednâ’ ufkuna ulaşılması söz konusudur ki, bütün vilâyet derecelerinin serhaddi sayılır. Evet, tefsirdeki tevcihlerden birine göre, buradaki ‘kurbet-i kusvâ’, ‘hakikat-ı Hazreti Muktedâ-i Ekmel’e ait bir pâye; gölgesi de, cüz’iyyet çerçevesinde sadrı-sînesi müsâit bütün müntehîlerin ulaşmaya çalıştıkları bir ‘ufk-u âlâ’dır.
 • Dördüncü sefer; dâvâ-yı Nübüvvet’in vârislerine has, Hak’tan halka yönelme şeklinde ‘cem’ sonrası, ‘fark’ televvünlü bir kutlu seyahat ve tamamen fazl-ı İlâhî çerçevesinde özel bir teveccühe mazhariyetin unvanıdır. Böyle bir yolculukta, sâlik, ayağını sağlamca vahdet ufkuna bastıktan sonra, fevkalâdeden mevhibeler adına duyup tattıklarını, görüp zevk ettiklerini başkalarına da duyurmak iştiyakıyla, urûcunu nüzûlle derinleştirerek, halk içinde Hakk'ın tercümanı olma pâyesine yürür. ‘Seyr anillah ve billah’ sözleri ile ifade edilen böyle bir sefer, seferlerin en yücesidir ve şâhikalar şâhikasını ihraz etmenin de bir başka unvanıdır.
 • Bu mansıbın kahramanları bazen, zâhir halleri itibarıyla garîb görünürler. Ama, İlâhî maiyyete mazhariyetlerinin şuurunda olduklarından, ömürlerini hep طُوبَى لِلغُرَبَاءِ ‘Gariplere müjdeler olsun.’ ‘ünsbahş’ atmosferinde geçirir.. sürekli ötelerin esintilerini duyar.. ve iki âlemi birden yaşarlar.
 • Sofiyeden bazıları, iptidâda sefer, intihâda ikâmet mülâhazasında bulunmuş; bazıları, her ikisinde de ikâmet kanaatini izhar etmiş; diğer bazıları da, her iki halde de ‘sefer’ diyerek, baştan sona kadar her şeyi sefere bağlamışlardır.
 • Seferle alâkalı değişik yol ve sistemlerde, biraz da mizaç ve meşreplerin farklılığından kaynaklanan daha başka mülâhazalar da vardır ama, bunlar biraz da husûsî ıstılahlara girdiğinden, umûmî mânâdaki sefer mülâhazasının dışında kaldıklarını düşünerek biz şimdilik sadece Nakşîlerin, on bir tabire yükledikleri on bir esastan biri olan ‘sefer der vatan’a küçük bir işarette bulunup, diğer tabirlerin de birer cüz'î mânâsına işaretle yetineceğiz:
 • Sefer der vatan’; hak yolcusunun fena huylardan, cismanî ve bedenî arzulardan sıyrılarak, melekî vasıflarla ittisaf etmesi mânâsına kullanılagelmiştir ki, Hazreti Muhâcir-i Ekber'in (sav) اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ‘Gerçek muhâcir, Allah’ın yasak ettiği şeylerden uzaklaşıp hicret edendir.’ beyanına mutabık düştüğü söylenebilir.”1)

Dipnot

1)
M. Fethullah Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, İstanbul: Nil Yayınları, 2008, s. 478–481.
sefer.txt · Son değiştirilme: 2024/05/25 18:24 Değiştiren: Editör